นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น

เว็บไซต์ venz.co.th นี้ดำเนินการภายใต้ บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ซึ่งใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้บริโภค และจากบุคคลที่ติดต่อกับเรา (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “ลูกค้า” หรือ “ท่าน) เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งรวมไปถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

ต่อไปนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้มีความหมายเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) คำว่า “เก็บรวบรวม” และ “ใช้” จะมีความหมายเดียวกับ คำว่า “การประมวลผล” ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายความว่ารวบรวม บันทึก ยึดถือ เปิดเผย ฯลฯ บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ตระหนักดีว่าการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ และจำเป็นต่อการรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่เรา เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบนี้ บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และจะทำงานเพื่อจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายนี้

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่าน ซึ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากท่าน

1.1 ข้อมูลที่ระบุตัวตน หรือข้อมูลสำหรับการติดต่อ รวมถึง ชื่อ ภาพถ่าย ที่อยู่สำหรับการติดต่อหรือจัดส่งสินค้า อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อผู้ใช้ หรือ ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน หรือสำหรับใช้ติดต่อกับท่าน ในลักษณะเดียวกันกับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น

1.2 ข้อมูลทางการเงิน อาจรวมถึง ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ

1.3 ข้อมูลทางธุรกรรม รวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับท่านและจากท่าน และรายละเอียดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อจากเรา หรือรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมของท่านกับเรา

1.4 ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึง ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol: IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประเภทและ รูปแบบของเว็บเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเวลาในพื้นที่ของท่าน ตำแหน่ง ประเภท และรูปแบบของตัวเสริมของเว็บเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา โปรแกรม หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1.5 ข้อมูลส่วนตัว รวมถึง ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน การซื้อหรือคำสั่งซื้อของท่าน ความสนใจ ความชอบ ข้อเสนอแนะ อายุ เพศ คำวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ การตอบแบบสำรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านกับผลิตภัณฑ์ของเรา การตั้งค่าการติดต่อ และข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

1.6 ข้อมูลการใช้งาน รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา และข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา

1.7 ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร รวมถึง ความพึงพอใจของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา และความพึงพอใจในการสื่อสารของท่าน

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อท่านในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูล และเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ (“ขอบเขตการใช้งาน”) และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือได้รับอนุญาต หรือกระทำไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น

(ข) เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ และภาระผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน

(ค) เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา

(ง) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น กับท่าน

(จ) เพื่อรักษาและปรับปรุงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ฉ) เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ข้างต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งต่อไปยังต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรวบรวมจากแหล่งต่างๆ รวมถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่าน หรือบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนท่าน, ข้อมูลจากบุคคลที่สาม หรือข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รู้ได้อยู่ทั่วไป

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่มีข้อบังคับตามกฎหมาย หรือตามสัญญาว่า ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ดังนั้น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา จึงเป็นไปด้วยความสมัครใจของท่านเอง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ตามนโยบายนี้ บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับท่าน และนอกจากนี้ บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. การจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น มีมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม

จัดตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมและรองรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของบจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น และแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในบจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

การกำหนดระเบียบภายในบริษัท ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ให้ความรู้แก่พนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจในกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บังคับใช้ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เหมาะสม สำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในบจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น และดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เพื่อป้องกันการเข้าถึง การรั่วไหล การทำลาย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ข้อกำหนด และการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จะไม่อนุญาตหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้:

4.1 ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายหรือคำสั่งของศาลกำหนด หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาล

4.3 เป็นการให้ข้อมูลหรือเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการ (รวมถึงพนักงาน ลูกจ้างและตัวแทน) ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว (โปรดดูข้อที่ 5 ด้านล่าง)

4.4 ในกรณีที่มีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทในเครือ

4.5 เป็นการให้ข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ เนื่องจากการควบรวมกิจการ การแยกกิจการ หรืออื่น ๆ นอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปที่

(ก) บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

(ข) หน่วยงานของรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

(ค) ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจมีการร้องขอเป็นครั้งคราว

(ง) บุคคลอื่นใดที่บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูล

ทั้งนี้แม้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจอยู่นอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือวัตถุประสงค์อื่นใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่เราได้แจ้งต่อท่านในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5. การควบคุมผู้ให้บริการ

บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น อาจมอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ให้บริการภายนอกเป็นครั้งคราว เฉพาะผู้ให้บริการที่ได้รับการยืนยันว่ามีความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเท่านั้นที่จะถูกเลือก นอกจากนี้ บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จะให้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการดังกล่าว อย่างเคร่งครัดตามขอบเขตการใช้งานที่กำหนดให้ผู้ให้บริการ โดยจะมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาเป็นระยะ

6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลของมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เมื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเสร็จสมบูรณ์ หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราสิ้นสุดลง เราจะนำข้อมูลส่วนขุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกข้อมูลหรือดำเนินการตามขั้นตอนด้วยวิธีใด ๆ เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลนิรนามอย่างเหมาะสม เพื่อที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้อีกต่อไป (เว้นแต่ เรามีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือข้อบังคับที่กลุ่มบริษัทของเราจำเป็นต้องปฏิบัติตาม)

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือปกป้องสิทธิของเราจากการเรียกร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของข้อมูลที่เราจำเป็นต้องรู้เท่านั้น และจะกระทำภายในขอบเขตที่เป็นไปได้ เราจะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น

7. สิทธิของท่าน

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอม ในการรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางเรื่อง (โดยเฉพาะเกี่ยวกับการรับการสื่อสารทางการตลาดแบบตรงผ่านอีเมล) ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะมีผลหลังจากที่เราได้รับการเพิกถอนความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลของเรา ก่อนมีการเพิกถอนความยินยอมจากท่าน โปรดติดต่อเรา หากท่านต้องการจะเพิกถอนความยินยอมของท่าน

สิทธิในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านมีสิทธิได้รับคำยืนยันจากเราว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านกำลังถูกประมวลผลหรือไม่ และในกรณีดังกล่าว ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ในการประมวลผล หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล หรือประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด และอาจมีการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากการใช้สิทธิของท่านอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ท่านมีสิทธิได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราใช้ประมวลผลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม สำหรับสำเนาเพิ่มเติมที่ท่านร้องขอ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมตามค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ

สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ท่านมีสิทธิที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึง การให้คำชี้แจงเพิ่มเติม

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิที่จะถูกลืม): ในบางกรณี ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน และเราอาจดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

สิทธิในการขอจำกัดการประมวลผล: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกทำเครื่องหมาย และเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเท่านั้น

สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้กับเรา ในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่าน และท่านมีสิทธิที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังหน่วยงานอื่นโดยที่เราจะไม่โต้แย้งขัดขวาง

สิทธิในการคัดค้าน: ในบางสถานการณ์ ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลเฉพาะของท่านได้ตลอดเวลา และเราอาจจำเป็นต้องยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านดังกล่าวของท่านอาจมีน้ำหนักมากขึ้นเป็นพิเศษในกรณีที่เราได้รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสนใจของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง หากท่านมีสิทธิคัดค้านดังกล่าว และได้ใช้สิทธินั้น เราจะยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวทันที ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยเฉพาะในบางกรณี สิทธิในการคัดค้านของท่านอาจไม่สามารถใช้ได้ หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนทำสัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ได้ข้อสรุปแล้ว

เมื่อบจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ได้รับคำขอใด ๆ ข้างต้น จากท่าน บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จะปฏิบัติตามคำขอเมื่อมีการยืนยันตัวตนของท่าน เว้นแต่จะมีเหตุสมควรที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าว

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้:

ติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่: TN GROUP CORPORATION CO., LTD.
18/5 หมู่ 13 ซอยเพชรเกษม91 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
หมายเลขโทรศัพท์: 02 115 5000
อีเมล: info@tngroup.co.th

หากต้องการใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอำนาจ

8. การตอบสนองต่อความคิดเห็น และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพยายามเพื่อจัดการกับความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อที่ 7 ข้างต้น

9. คุกกี้ส์

บจก.ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ใช้คุกกี้ส์บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีให้ และทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้น และในบางหน้าเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ส์เพื่อตรวจสอบความเป็นสมาชิกในการเข้าสู่ระบบ การจัดเนื้อหาบริการ หรือการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการเข้าดูเว็บไซต์ คุกกี้ คือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากหน้าเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บเบราว์เซอร์หนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถดึงข้อมูลเดิมของผู้ใช้มาเพื่อแยกแยะคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

ท่านสามารถปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้ส์ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านได้ โดยการตั้งค่าลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้ส์ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้งานหรือบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ได้

10. ความยินยอม

การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายนี้ ท่านรับรองเพิ่มเติมว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาแก่เรา หรือได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ รวมถึง อาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

11. การทบทวน และปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นเพื่อสะท้อนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น นโยบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่ติดต่อเรา (รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อที่ 7 ข้างต้น) เราจะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของเรา

12. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก

หากท่านเป็นเด็กอยู่ในช่วงอายุที่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่าน ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวร่วมกับพ่อแม่ หรือผู้ปกครองของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากเราพบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบอายุ และบังคับตามข้อกำหนดของนโยบายนี้